Search
Generic filters

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Perfect lab s. r. o., so sídlom Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO 53 247 914, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, odd.: Sro, vložka č. 40919/P.

3. „Kupujúci“ je:

– spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a

-fyzická a / alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

5. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva, musí zabezpečiť jeho prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

6. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

II. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare

1. Škodou na veci sa rozumie zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

III. Záručné podmienky

1 Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby kupujúceho.

2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

IV. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.

2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

a. kupujúci vadu zistil,
b. kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.

3. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.

4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

a. ktoré kupujúci spôsobil sám,
b. o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
c. ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

V. Nároky z vád tovaru

1. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

3. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

a. na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstrániteľná,
b. na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstrániteľná,
c. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať,
d. odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

VI. Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom a podpísanom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku), ktorý zašle na adresu predávajúceho:

Názov spoločnosti: Perfect lab s. r. o.
Adresa: Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad

alebo zaslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného formuláru prostredníctvom emailu:

obchod@probrain.eu

2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a vlastné riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu:

Street King Shop, Dlhé Hony 9, 058 01 Poprad.

3. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť doklad o jeho kúpe.

VII. Záručná doba

1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

4. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní od doručenia reklamačného formuláru. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sk, tkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

IX. Osobitné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

2. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

3. Tento “Reklamačný poriadok” sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.probrain.sk.

4. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.10.2020.

Naše webové stránky používajú súbory cookies a tým zhromažďujú informácie o vašej návšteve s cieľom vylepšiť webové stránky analýzou. Kliknutím na tlačidlo „Prijať“ vyjadrite súhlas

Cookies nastavenia

Nižšie si môžete vybrať, aký druh cookies na tejto webovej stránke povoľujete. Váš výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo „Uložiť nastavenia cookies“.

FunkčnéNaše webové stránky používajú funkčné cookies. Tieto cookies sú potrebné, aby naša webová stránka fungovala.

AnalytickéNaše webové stránky používajú analytické cookies, aby sme mohli analyzovať naše webové stránky a optimalizovať ich.

SociálneNaše webové stránky ukladajú súbory cookies sociálnych sieti. Tieto súbory cookies môžu sledovať vaše osobné údaje.

ReklamnéNaše webové stránky používajú reklamné cookies, aby vám zobrazovali reklamy tretích strán na základe vašich záujmov. Tieto cookies môžu sledovať vaše osobné údaje.

InéNaše webové stránky umiestňujú súbory cookies tretích strán z iných služieb, ktoré nie sú analytické, sociálne médiá ani reklama.